Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 1.1.2014)

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

AM-Pollex Therapy Oy 1082543-6

Madetojankuja 2.H. lt 6,  00720 Helsinki ja Madetojankuja 2.I. lt 2, 00720 Helsinki

+358400409380, am.pollex@co.inet.fi

 

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 Hyvärinen Hilppa Anna Maija (Aija) vastaava toimintaterapeutti

 

3. Rekisterin nimi

AM-Pollex Therapy Oy asiakasrekisteri ja osakerekisterinä

Am-Pollex Therapy Oy laskutustiedot

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalvelujen laskutus.

 

 5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää: Asiakkaan yksilökohtaiset - ja yhteystiedot -nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö/lähiomainen, omalääkäri, omahoitaja, hoitotiedot, tutkimustiedot, terapiasopimuksessa/suunnitelmassa yksilökohtaiset tiedot, terapiamuistiinpanot, ohjeet asiakkaalle, valokuvat, videot. Osarekisteri sisältää: Laskutusosoite, potilaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät.

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä, Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä Kelalta saatavat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä kootut tiedot.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000. Lisäksi noudatetaan asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasitoumusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot ovat salassapidettäviä. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain luvallanne tai lakiin perustuen. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyen. Mikäli on tarvetta siirtää tietojanne, esimerkiksi terapian siirtyessä toiseen paikkaan, kysytään aina ja joka tapauksessa teiltä lupa asiaan. Ja lupa pyydetään tarvittaessa kirjallisena teiltä.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Siirretään vain asiakkaan tai hänen edustajansa kautta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapissa, joihon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Päävastuu on vastaavalla terapeutilla. Aineistot säilytetään terapeutin omalla tietokoneella, tabletilla. Tai tieto säilytetään muistitikulla tai irtokovalevyllä.

Laite ja tietokoneaineisto on suojattu salasanalla sekä suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikku ja irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa. Varmuuskopiot tallentuvat hyvin suojatusti ja turvallisesti Diariumin pilvipalvelun kautta. Diarium on varmistanut aineiston siirtymisen/säilymisen turvallisuuden. Laskutustiedot säilytetään ja käsitellään vain sitä varten varatulla koneella. Kone on suojattu salasanalla. Tietokone on suojattu myös ulkopuoliselta käytöltä. Sitä käyttää vain vastaava toimintaterapeutti. Laskutuksen paperiversiot säilytetään omassa lukitussa kaapissa erillään muusta manuaalisista papereista.

  

10. Tarkastusoikeus

Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan omalle terapeutillenne tai vastaavalle toimintaterapeutille Aija Hyväriselle. Kyseinen henkilö antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille terapeutille jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai vastaavalle toimintaterapeutille Aija Hyväriselle.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää AM-Pollex Therapy Oy ja terapeuttinne. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.